• Hello!


  I got a new starter kit and a NetDCUA5 board, which I connected to the starter kit. I powered the setup and, when I connect to the serial (using 115200 8N1, no flow control), both via PuTTy and via TeraTerm, it only displays what seems to be garbage:

  à€ààüŽþüàü~ðàþàüàüþüpðüüààüàààüüpþàüüàðüþàüüüüŽüüŽüþüàààüðþþàààüþààüŽüþüàðàààààààüðüpþàààààüàààðàààðàðààðààðààþàüàþààþàüààà€ààüŽþüàü~ðàþàüàüþüpðüüààüàààüüpþàüüàðüÿàààüþàààüpÿà€ààààüðüpþàüpŽàààþàààðàààðàðàà€üüþàþàüŽüþüààü€üàþàüŽàüpþààààðààðààðàààüpp~8ÇààüüŽàþþüþüàüŽàüpŽüààþüŽüüŽüàüüüðàüà€àüüpþààüàðüÿàààüÿààüŽüþüààðàààà€àà€üüpþàààüþààüŽüþüààüààüàŽà€àààðü~ÿüàðàààààà€à€üàŽüààþüŽüüààðüŽàðààà€ààüþàüþüààààüþààüüüüðüüàðüþþüà€ààüŽàààààüpŽààüüàüðàþüàŽüüpþüàüüþüàüpþüþüþþüà€à€Žàüàüpþààà€üþþüà€àüŽààüàüŽüàŽüpðüŽàààüà€àààüüŽüààŽàüüàààààààààà~pÿàààà€üàðààüà€ààüðüpþàüŽüàüðààààààà€àà€ààüàüpðàþüüààààààüŽàüŽàüpþüàüàààààüàðààüàŽà€Žàüàüpÿààà€ààüþüüŽüà€à€àààààpŽààüüðàüüpðàà€àüŽàþüpðüàààüàþàüà€üŽàþüüüðüà~xÿàüüàþàüŽ€àààðüŽàðàààþüüüààààüàüàààüŽààüðàþþàþüpðàààààüþüàüŽàüüpðàŽüüàüà~ðàðààüàüðüðüàüŽàüŽüþüpðàüà€Žààþ€àŽààüààŽüàðàüüüŽàààŽüüüàüþüààüüàüàààüŽàüààðàðþüŽààààààðàààü€àŽààüà~ŽàüþàþàüààðàðþüŽàààààüàþþþüà€à€à€àŽüüüàüþüààüüàüŽàþüüüðüàààààðàààü€àŽààà€üàüþüpðüüààüààüŽàþüüüðüàààüþàŽüààpŽüüüðàüüðàüüpðàŽüà€Žàà~€àŽàüàààðàüààààþüüþüüŽààààþàààþàþàüþüààüàüŽüüþüüŽüàŽààààðüà€àüŽàŽàp€àààüà€àààp€üà€à€ààüpþà€àààààààðàààààüþüüŽüþüàŽàüàüpþüà€üüàþàüŽàüpþààààðààðàüðàààüpp8ÇààüüŽàþþüþüàüŽàüpŽüààþüŽüüŽüàüüüðàüà€ààüðüpðààüðŽàààðààààðàààðàðàüàüàpþàüàààþàüðààðàà€àüàp€ààààüàp€àŽààü~ðüðàààþàüààüþààüàüþüðüþüpðààðàü€àüpþàààðààà€àŽüà€àüàp€ààààüüàààüüàðààüàà€þüàüüüpðàààüþàà€üüpþàüüàðüÿüà€üŽüàààþàààüpŽàà~ŽààüüàààðüŽàüpþüüà€ŽàààüàààüÿààüŽüþüààðàààà€Žàà~€àŽààààüàààþüþüüàüààpŽàààüüüpðààüà€üàààŽàààpŽàààþþàþŽüŽàüþüüààüààààüàþàà€àüàp€ààààüàp€àŽààü~ðüðàààþàüààüþààüàüþüðüþüpðààðàü€àüpþàààðààà€àŽüà€àüàp€ààààüüàààüüàðààüàà€þüàüüüpðàààüþàà€üüðþàüüàðüÿüà€ààŽàŽàààààþàþàüpþàüŽüþüààþàü~þüÿàüüàðüpðüà€àààþà~€ààüàààpŽàààüŽààþüÿüŽüðüüüŽüàààüüüpþüpðààüüðüüüŽüàüàà€àààþà~€àüààŽà€àààŽààüpŽŽàŽàp€üà€àà~88àààüþààüŽüþüàðààüüà€ààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~ÿüðàüðàà€àààà8?àààüÿààüŽüþüàðàààààþàü~þüŽàààààþàü~ÿüÿàààþàü~þüðàààüàŽà€üààpàààüÿààüŽüþüààðàààüà€ààþàü~þüŽàààààüüüüŽüüðàŽàþààpüà€üààpŽàààüþààüŽüþüààðàààüà€ààþàü~þüŽàààààüüüüŽüüðàŽàþààpŽ€üà€àà~88àààüþààüŽüþüàðààp~pÀààþàüþàüüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààðàà€üàüàŽüàp€à€~ppÿàààüþààüŽüþüàðàààààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààüðàà€ŽàŽàààüÿààüŽüþüàðàààüüà€àüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààüðàà€ŽàŽààààpŽüàŽàààüðààðààüüþü~ðàüŽàþüpðàà€üàüàŽüàp€à€~ppÿàààüþààüŽüþüàðàààààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààüàŽà€ŽàŽàààüþààüŽüþüàðàààüüà€àüŽàààààþüüþüþàààþàü~þüðüààüàŽà€ŽàŽ~pxÿààüüþàþàààüŽàðàüüpðüàüpŽàþàüŽàüààüðààŽààüüþüà€àà€üàüàŽüàp€à€~ppÿàààüþààüŽüþüàðàààààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüÿàààþàü~ÿüðüàààüàŽà€ŽàŽàààüþààüŽüþüàðàààüüà€àüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüàààüàŽà€àŽàààüþààüŽüþüàðààààààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààüüàŽà€üààp€àààüþààüŽüþüààðàà€àààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüàààà€üààp€àààüþààüŽüþüààðàà€àààþàü~þüŽàààààþàü~þüÿàààþàü~þüðüàðàà€ŽààààüþààüŽüþüàðàà~pÀààþàü~þüŽàààààþàü~ÿüþàààþàü~ÿüðüà~ðàà€ààþàŽàààüÿààüŽüþüàðàà~pÀààþàü~þüŽàààààþàü~ÿüþàààþàü~þüðüà€üàŽà€ŽàŽàààüþààüŽüþüàðàààààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüàŽüàŽà€ŽàŽààààüàààþüþüüàüààpŽààüpþüŽàþüpðüà€ŽàààüàààüþààüŽüþüàüàð~pÀààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüàþüàŽà€üàŽààààüþààüŽüþüàðàà~pÀààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüààà€üüŽàààüÿààüŽüþüààðààààààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüàðàà€àŽàüàŽüàŽàààüÿààüŽüþüàðàà~pÀààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðàüàðàà€àààüàààüþààüŽüþüàðààp~pÀààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüüàŽüàŽà€àààŽàüàààüÿààüŽüþüüàüðàààààþàü~ÿüŽàààààþàü~þüþàààþàü~þüðüüàþüàŽà€ààŽàŽàààüþààüŽüþüààðààààààþàü~þüŽàààààþàü~þüÿàààþàü~þüðüüààà€àŽàààüÿààüŽüþüàðààààààþàü~þüŽàààààþàü~ÿüÿàààþàü~þüðüàðàà€àà€àààüþààüŽüþüàðààààààþàü~þüŽàààààþàü~þüþàààüŽààüàààà€üà€àà€àààpŽààðààðüŽààüŽààþþààüðüpþàþàüþüàààààþüüüàþàü~þüÿàààüŽààüàààà€üà€àà€àààüŽààüàüŽüàŽüpðüààüà€àààüüŽüààŽàüüàààààà€üààü€àààüüp€þàü~ÿüÿàŽàüŽüüŽüŽüàþüàðàààüàüà€üààü€àààüüüààþàü~ÿüÿàü€üüàà€üàà€üàüüàðüpðüàüüüŽàüüüààþàü~þüþààðüŽààüŽààþþààüðüpþàþàüþüààüüà€ààààààüþààüŽüþüàðàààà€üàŽüü~ðàþŽàŽàààüŽàðàüüpðüà€üüüŽàþüàüþàþàààüÿààüŽüþüàðààüà€ààüüüþàüüàààðàààà€ààp€üü€àààüüàðààüðàþþàþüpðüàüàþüðüþüüŽààààüpþà€àà€ààp€üü€àüàüþüàüàüàŽààþàà€àþàüðààüààààààðüà€üþüŽàþü~€àüðüü€àààààüðüüpðàþààŽŽàŽàüàüàŽààþàà€ààààüþüàüüðüðüŽààüpŽüþàþà€àüàüŽàþàüŽüþüààŽüüààü€àààŽàüŽüàŽüþàþààààŽüà€

  This is the full output from when I power up the setup.


  Am I doing something wrong? Is something wrong with the NetDCUA5 board or with the starter kit?


  Thank you for any help!

 • Hello,


  for Vybrid are different NBoot versions available. Depending on the version baudrate may be 115.2 kBaud or 38.4kBaud.

  Hope this resolves your problem.

  F&S Elektronik Systeme GmbH
  As this is an international forum, please try to post in English.
  Da dies ein internationales Forum ist, bitten wir darum, Beiträge möglichst in Englisch zu verfassen.